سلام
همانطور که میدانید در کانتر 1.6 با وارد کردن net_address میتوانستید ip سرور را بدست آورید اما در سرورهای کانتر استرایک سورس و کانتر استرایک گلوبال آفنسیو میتوانید با وارد کردن status از ip سرور خود مطلع شوید ابتدای ip شما در حالت لن برای گیم نت با 192.168نمایش داده میشود این بهترین روش برای گیم نت میباشد که فرضاً از 192.168.1.2:27015 ، 192.168.1.3:27015 ، 192.168.1.4:27015 و ... در سیستمی که میخواهید آن را سرور کنید نمایش داده میشود اما زمانی که بازیکنان به سرور وارد میشوند برای مثال با 192.168.5.10:27007 ، 192.168.6.11:27008 ، 192.168.7.12:27009 و ... نمایش داده میشوند این در صورتی است که سیستمها به نت متصل باشد در غیر اینصورت ip ها به صورت زیر نمایش داده میشوند
برای سرور : 172.0.0.1:27015 ، 172.0.0.2:27015 ، 172.0.0.3:27015 بر روی هر سیستم یکی از اینها
زمان ورود بازیکنان : 172.0.5.10:27007 ، 172.0.6.11:27008 ، 172.0.7.12:27009 بستگی به تعداد بازیکنان اعداد بالا میروند و اینها برای مثال بود.
موفق باشید.