سلام
مهمترین عامل برای ورود بازیکنان دارای نسخه کرکی به سرور csgo در حالت استیم یا کرک شده رعایت کمند زیر در انتهای شرتکات احرایی کنسول است.


کد:
ثبت نام کنید
موفق باشید.