سلام
شما باید برای اجرای مدهای مختلف در csgo از پارامترهایی مانند زیر استفاده کنید:

Classic Casual
کد:
ثبت نام کنید
Classic Competitive
کد:
ثبت نام کنید
Arms Race
کد:
ثبت نام کنید
Demolition
کد:
ثبت نام کنید
Deathmatch
کد:
ثبت نام کنید

همچنین میتوانید پارامترهای زیر را هم به آن اضافه کنید:
کد:
ثبت نام کنید

یا
کد:
ثبت نام کنید

بصورت تکمیلی:

کد:
ثبت نام کنید
از کمندهای مهم زیر استفاده نکنید ضرر کردید مثل تنظیم کمند FPS سرور:کد:
ثبت نام کنید
کد:
ثبت نام کنید
موفق باشید.