میخوام به amxmodmenu یک گزینه sxe managerاضافه کنم و یک super menu