slm man mikham tooye yek menu hala masalan amxmodmenu ye item be esme "sxe manager" va ye item dige be esme "supermenu" ke kare har kodom ham moshakhase ijad konam chikar konm? komakam konin